By..Public Relations Kru_Yui

5 พฤศจิกายน 2563
สร้างรายได้ให้กับนักเรียน ทำน้ำยาดันฝุ่นวาฬวิบวับ.. ขาย หนึ่งโรงเรียน​หนึ่งนวัตกรรม โครงการโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้..
ขายใหญ่​ 39 บาทขวดเล็ก15บาท..ใช้ดีมากลื่นมากๆมีกลิ่นหอม..
(กิจกรรม​ลดเวลาเรียน) นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
By..Public Relations Kru_Yui

22 ตุลาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ชั้น ป.6 เข้าร่วม
โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ
ดูแลผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
By..Public Relations Kru_Yui

21 ตุลาคม 2563
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ นำโดยผู้บริหารและคณะครูและบุคลากร
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
By..Public Relations Kru_Yui

16 ตุลาคม 2563
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 12 ตุลาคม 2563
มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนและนักเรียน
จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตาม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ประชุมชี้แจงโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
ภาคเรียนที่ 1/2563
ณ ห้องประชุม อาคาร สปช.105/29
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 28-29 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมปฏิบัติการ"
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครู (Cording for Teacher:C๔T)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 21- 22 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 22 กันยาน 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ามะเฟือง วิทยากร
โดย คุณหมอขวัญดาว  กิ่งแก้ว
จัดกิจกรรม โครงการหนูน้อยฟันสวย
ยิ้มใส  ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 21 กันยาน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดย รอง วัลลพ  วิบูลย์กลู พร้อมคณะ
ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหาร
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ากะพี้


By..Public Relations Kru_Yui


วันที่ 18-19 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1

By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 15 กันยายน 2563
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ประจำปี 2563 ระดับเครือข่าย


By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ประชุมพัฒนาโปรแกรมการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขต
( Amss++) ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อต.1


By..Public Relations Kru_Yui

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องกินรีโรงเเรมสีหราช 
จังหวัดอุตรดิตถ์