ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (สร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง