หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547-แก้ไขเพิ่มเติม2562
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

6. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ ฯ

7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับผู้มิใช่ผู้ปกครอง ฯ
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
11. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942