หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
8 มกราคม 2563
  นายสมพงษ์   ธรรมชัย และคณะครูทุกท่าน
 “จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563”
 โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากที่ต่างๆมาร่วมสับสนุน มอบของรางวัล


10 มกราคม 2563
  นายสมพงษ์   ธรรมชัยและคณะครูทุกท่าน
 “จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563”
 ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้


11 มกราคม 2563
 

นายสมพงษ์   ธรรมชัยและคณะครูทุกท่าน
“พานักเรียนไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัด


13 มกราคม 2563
 

นายสมพงษ์   ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
“รับเกียรติบัตร อย.น้อย ระดับ ดี”

 

13 มกราคม 2563
 

นายสมพงษ์   ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
มอบของที่ระลึกให้กับ นายชัชชัย    ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1”
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


15 มกราคม 2563
 

นายสมพงษ์   ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
มอบของที่ระลึกให้กับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

20 พฤษภาคม 2563
 

นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
ครูบุรินทรา  เกษร  เจ้าหน้าที่การเงิน 
นางสาวเยาวภรณ์  สมโภชน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
มอบทุน Covid กสศ.  ให้กับนักเรียนจำนวน ๑๓ คน


20 พฤษภาคม 2563
 

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์ (COVID-19)  ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 การติดตามการจัดการศึกษาทางไกลพร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา นำโดย  นายประวิณ  แก้วอุดรศรี และ นายคำรณ  จวนอาจ  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและรับฟัง ปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับนักเรียน  

28 พฤษภาคม 2563
 

ประชุมสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา  
ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ขำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
นายประวิณ  แก้วอุดรศรี   นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงศ์   ศึกษานิเทศน์

26 มิถุนายน 2562
 

ศึกษานิเทศก์ สุภาวดี   สังฆพร ออกนิเทศเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ให้การต้อนรับ
โดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ และ
คณะครูและบุคลากรทุกคน

26 มิถุนายน 2563
 

โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ได้มอบเงินค่าอาหารกลางวัน 1 มือ เพื่อมื้อน้อง ให้กับนักเรียน
เด็กหญิงภัทร์ทิชา  อินยัง   ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
โดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

30 มิถุนายน 2563
 

ศึกษานิเทศก์ คำรณ  จวนอาจ ออกนิเทศเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ให้การต้อนรับ
โดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ และ
คณะครูและบุคลากรทุกคน


12 กรกฎาคม 2563
 

บริษัท ทีโอที เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีให้กับทางโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
จำนวน 25 ถัง ณ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต รับมอบโดย
นายสมพงษ์  ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ และ นายสมพร  สุวรรณประภา
ครูโรงเรียนบ้านป่ากะพี้


14 กรกฎาคม 2563
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการฯ
มอบ โล่รางวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ
เป็นลำดับที่ ๒๖ รับมอบ โดย นายสมพงษ์  ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

14 กรกฎาคม 2563
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับทางโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ณ ณ โรงแรมฟรายเดย์
รับมอบโดย นายสมพงษ์  ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

31 กรกฎาคม 2563
  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดย นายประวิณ  แก้วอุดรศรี    ศึกษานิเทศน์
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

4 สิงหาคม 2563
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพิชัยรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากะพี้รับมอบโดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

5 สิงหาคม 2563
  นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พร้อมคณะครู  
เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563
 ณ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน


12  สิงหาคม 2563
 

โรงเรียนบ้านป่ากะพี้  นำโดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
และคณะครูฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2563
มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับทางผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน สปช105/29 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้


5 - 6 กันยายน 2563
 

โดย นายสมพงษ์   ธรรมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพิชัย ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
ณ วณัชญารีสอร์ท  เขาค้อ จ.เพชรบูรณ

   
     
   
   
   
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942