หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
- คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
- ประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี้นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ฉบับ ภาษาไทย
- Notification of BanpakapeeSchool
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942