หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ นำระบบวงจรคุณภาพ PDCA เป็นหลักคิดในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน ที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้การบริหารองค์กรให้มีคุณภาพโดยการไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการดำเนินงาน ทุกระบบและทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนวางแผน (P) เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย
การแก้ไขปัญหา และการวางแผน การแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา (D) ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล (C) และขั้นตอนการกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อเสนอแนะ และความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร จากแบบสอบถาม แบบประเมิน ตลอดจนปัญหาจากการให้บริการต่างๆ ผ่านวิธรการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางกระดานสนทนา
Social Media ต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
          การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

            การใช้งานตาม "แบบคำร้องระบบออนไลน์"
........กำหนดผู้ใช้งานต้องมีอีเมล์เป็นของตนเอง ของผู้ให้บริการ  G-mail  เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบต่อไป ก่อนดำเนินการเข้าสู่ระบบการร้องเรียน
ผู้ยื่นคำร้องระบบออนไลน์ ควรมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้...
1. ชื่อ-สกุล ที่ถูกต้องชัดเจน
2. ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
3. เบอร์โทรศัพท์ (ที่ใช้งานได้จริง)
4. E-Mail (ที่ใช้งานได้จริง)

ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน
1. คลิกเข้าสู่ระบบการร้องเรียน คลายทุกข์
2. เมื่อระบบรับเรื่องแล้ว จะดำเนินการแจ้งผู้บริหาร เพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน
3. หลังจากรับเรื่องฯ แล้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ทราบทางอีเมล์ของผู้ร้องเรียน
* ตอบกลับทาง E-Mail ของผู้ร้องเรียน.....


http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942