หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     1. ว 1-2563 การกำหนดเเนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครู
     2. ว 5-2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
     3. ว 12-2563 เกณฑ์คัดเลือก ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.
     4. ว 13-2563 เกณฑ์คัดเลือก รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.
     5. ว 14-2563 เกณฑ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     6. ว 15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     1. ว 1-2563  กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครู
     2. ว 8-2563  เกณฑ์พัฒนาครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     3. ว 12-2563 เกณฑ์คัดเลือก ผอ. สพท. สังกัด สพฐ.
     4. ว 13-2563 เกณฑ์คัดเลือก รอง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ.
     5. ว 14-2563 เกณฑ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     6. ว 15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์หลักการการพัฒนาบุคลากร
   
1. ว 2-2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
      2. ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      3. ว 4-2563 กรอบแนวทางพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู
      4. ว 8-2563 เกณฑ์การพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      5. ว 9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้วุฒิเพิ่มขึ้น ตาม ก.ค.ศ. กำหนด
      6. ว 10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯภายในประเทศ 
      7. ว 16-2563 ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา

หลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   
 1. ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      2. ว 6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
      3. ว 10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯ ภายในประเทศ
      4. ว 20 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      5. ว 90 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักการการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      1. แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
      2. ว 1-2563 การกำหนดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
      3. ว 2-2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีฯ
      4. ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      5. ว 4-2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลสำหรับข้าราชการครู
      6. ว 5-2563 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
      7. ว 6-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      8. ว 8-2563 เกณฑ์การพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      9. ว 9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้คุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
      10. ว 10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯภายในประเทศ
      11. ว 14-2563 เกณฑ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
      12. ว 15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
      13. ว 16-2563 ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา
      14. ว 742 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
      15. ว 2690 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี


http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942