หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
กรกฎาคม - กันยายน 2563
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุชุดน้ำยาถูพื้นดันฝุ่น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
    (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

4. ประกาศผู้ชนะการราคาจัดซื้อวัสดุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่่ 5 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาเชื้อไวรัสโควิด 19
    (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เมษายน - มิถุนายน 2563
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2. ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พิมพ์ใบงาน ใบความรู้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
    (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ อาคารเรียน สปช105/29 และห้องสมุด
    (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดว์้ออ่างล้างจาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ่างล้างจาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ EPSON (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
11. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
มกราคม - มีนาคม 2563
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วันเด็กและวันปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้างบ้านพักครู
    และปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียนป.1ฉ (โดยวิธี e-Bidding)

5. ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
    (สร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง)  (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฮาร์ดิสแบบพกพา 2TB (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
8. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และ ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ
    (โดยวิธี e-Bidding)

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พนักพิง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และ
     ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียน  ป.1ฉ (โดยวิธี e-Bidding)

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2562
     เพื่อใช้สอบนักเรียน ป.2 4 5  (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้วัสดุ อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
     (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

13. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
ตุลาคม - ธันวาคม 2563
1. ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
    และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศาแบบมีเงื่อนไง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งเช่าบริการ Cloud WordPress Hosting-WP-HOSTING-SSD#
    1Disk Space (SSD) 10 GBและขอจดโดเมนเนม (Register Domain-ac.th)

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ประกอบการประเมินคุณธรรม
     และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน
     (ธันวาคม 2562- มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุศิลปหัตถกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วันคริสมาสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1

http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942