หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551
ราชกิจจานุเบกษาระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942